Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.10.2020

9/2020

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, učebnice pre ZŠ, spracovanie miezd, oddychová zóna, potravin

98 304,55 EUR deväťdesiatosemtisíctristoštyri eur päťdesiatpäať centov

Rôzni

Obec Pušovce

08.09.2020

8/2020

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, vývoz odpadu, učebnice pre ZŠ, materiál na opravu vodovodu,p

6 523,35 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

24.08.2020

07/2020

Záloha za ee, plyn, telefóny,potraviny do ŠJ, vývoz odpadu,učebnice ZŠ, stavebné práce na oddychovej

15 614,20 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

10.07.2020

6/2020

Internet, ee, plyn, telefóny, potraviny do ŠJ, rúška, stavebné práce na oddychovej zóne, učebnice pr

14 601,10 EUR Štrnásťtisícšesťstojeden eur desať centov

Rôzni

Obec Pušovce

02.06.2020

05/2020

Záloha za ee, plyn, telefóny, vývoz odpadu, internet, spracovanie miezd, vyúčtovanie ee, ochranné po

28 815,07 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

04.05.2020

04/2020

Záloha za ee, plyn, internet, potraviny do ŠJ, vývoz odpadu, spracovanie miezd, zemné práce MK, dezi

3 913,50 EUR tritisícdeväťstotrinásť eur päťdesiat centov

Rôzni

Obec Pušovce

22.04.2020

03/2020

Záloha za ee, plyn, telefóny, potraviny do ŠJ, internet, oprava vodovodu, zemné práce MK, vývoz odpa

11 784,85 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

11.03.2020

02/2020

Záloha za ee, plyn, potraviny do ŠJ, telefóny, vývoz odpadu, aktualizácia programu, zemné práce a in

3 937,74 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

05.02.2020

012020

Záloha za ee, plyn, telefóny, vývoz odpadu, potraviny do ŠJ, kopírovací stroj a iné.

5 845,47 EUR Päťtisícosemstoštyridsaťsedem eur štyridsaťsedem centov

Rôzni

Obec Pušovce

04.02.2020

12/2019

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, spracovanie miezd, vývoz odpadu, potraviny do ŠJ, oprava MK,

20 905,20 EUR Dvadsaťtisícdeväťstopäť eur dvadsať centov

Rôzni

Obec Pušovce

04.12.2019

11/2019

Záloha za plyn, ee, telefóny, internet, potraviny do ŠJ, vývoz odpadu, spracovanie miezd, kancelársk

6 864,34 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

04.12.2019

10/2019

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, vývoz odpadu, potraviny do ŠJ, požiarna striekačka, zemné pr

11 152,83 EUR Jedenásťtisícstopäťdesiatdva eur, osemdesiattri centov

Rôzni

Obec Pušovce

21.10.2019

9/2019

Záloha za ee, plyn, vývoz odpadu, internet, telefóny, potraviny do ŠJ, tlačivá, materiál, výstavba v

154 202,25 EUR Stopäťdesiatštyritisícdvestodva eur, dvadsaťpäť centov.

Rôzni

Obec Pušovce

26.09.2019

8/2019

Záloha za ee, plyn, vývoz odpadu, telefóny, spracovanie miezd, výmena svietidiel VO, knihy, tlačivá

23 941,17 EUR Dvadsaťtritisícdeväťstoštyridsaťjeden eur, sedemnásť centov.

Rôzni

Obec Pušovce

26.08.2019

07/2019

Internet, záloha za ee, plyn, potraviny do ŠJ, telefóny, vývoz odpadu, vodovod, stravné lístky a iné

14 323,43 EUR Štrnásťtisíctristodvadsaťtri eur štyridsaťtri centov

Rôzni

Obec Pušovce

26.08.2019

06/2019

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, vývoz odpadu, potraviny do ŠJ, zemné práce nová MK, lomový k

10 678,05 EUR Desaťtisícšesťstosedemdesiatosem eur päť centov

Rôzni

Obec Pušovce

19.08.2019

05/2019

Záloha za ee, plyn, internet, telefóny, spracovanie miezd, potraviny do ŠJ, vývoz odpadu, revízia bl

6 779,02 EUR Šesťtisícsedemstosedemdesiatdeväť eur a dva centy

Rôzni

Obec Pušovce

21.05.2019

04/2019

Záloha za ee, plyn, potraviny do ŠJ, internet, telefóny, vývoz odpadu, lomový kameň, zemné práce na

17 190,25 EUR Sedemnásťtisícstodeväťdesiat eur, dvadsaťpäť centov

Rôzni

Obec Pušovce

02.04.2019

03/2019

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, vývoz odpadu, oprava VO, potraviny do ŠJ, prístavba pož. zbr

15 912,65 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

27.03.2019

02/2019

Záloha za ee, plyn, potraviny do ŠJ, vývoz odpadu, vyúčtovanie ee, telefóny, internet a iné.

5 133,05 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

21.02.2019

01/2019

Záloha za ee, plyn, telefóny, vývoz odpadu, oprava VO, vypracovanie smernice, potraviny, posypová so

3 671,01 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

30.01.2019

12/2018

Záloha za ee, plyn, telefóny, potraviny do ŠJ, internet, vyúčtovanie plynu, ee, rekonštrukcia PZ, as

34 354,60 EUR

Rôzni

Obec Pušovce

20.12.2018

11/2018

Záloha za ee, plyn, vývoz odpadu, telefóny, spracovanie miezd, potraviny do ŠJ, oprava MK a iné.

9 539,40 EUR Deväťtisícpäťstotridsaťdeväť eur štyridsať centov

Rôzni

Obec Pušovce

15.11.2018

10/2018

Záloha za plyn, ee, telefóny, internet,spracovanie miezd, potraviny do ŠJ, parkové úpravy a iné.

25 328,71 EUR Dvadsaťpäťtisíctristodvadsaťosem eur. sedemdesiatjeden centov

Rôzni

Obec Pušovce

04.10.2018

9/2018

Záloha za ee, plyn, telefóny, internet, materiál na opravu MK, pomôcky pre MŠ a iné.

6 328,51 EUR Šesťtisíctristodvadsaťdeväť eur päťdesiatjeden centov

Rôzni

Obec Pušovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: