Navigácia

Obsah

DHZ

 

Oheň je dobrý sluha, no zlý pán...

Múdrosť týchto slov je v životoch nás ľudí zviditeľnená v mnohých podobách. Naozaj, ako svetlo poslúži v tme, vo všeobecnosti predstavuje zdroj tepla, svetlo či dym z neho predstavovali spôsob dorozumievania sa na diaľku. Dodnes platí, že biely dym stúpajúci z komína nad Sixtínskou kaplnkou svetu oznamuje zvolenie nového pápeža.  Oheň v akejkoľvek forme  má v existencii ľudstva a  naplňovaní jeho potrieb skutočne nezastupiteľné využitie dovtedy, kým ho človek svojím správaním ovláda.

Človek teda od nepamäti dbal na fakt, že sila, rýchlosť, spaľujúci, štipľavý či dusivý dym z ohňa by mali byť pod jeho kontrolou, dohľadom a prevahou vedomého konania nás ľudí. Uvedomenie si tejto skutočnosti predstavovalo priestor pre vznik organizovanej činnosti smerujúcej k prevencii pred zničujúcimi následkami nekontrolovateľnej sily živlu, ktorý dodnes nešetrí človeka, jeho majetok, stromy, kvety i zvieratá... Takouto činnosťou sa tak v minulosti ako i dnes zaoberali hasičské zbory. Dobrovoľný hasičský zbor v Pušovciach bol založený v roku 1935. Od založenia po súčasnosť vo funkcii predsedu a veliteľa  pôsobili: Ondrej Žarnay, Ján Mazúr, Jozef Adamčík, Ondrej Stankovič, Ján Migaš, Peter Migaš, František Namešpetra, Peter Stankovič, Jozef Talpaš. V čase založenia mal zbor k dispozícií ručnú kolesovú striekačku a drevený sklad,  ktorý si  členovia zboru postavili svojpomocne. V 50-tich rokoch dostal zbor financie na obnovu hasičskej zbrojnice, ktorú postavili v miestach dnešného kultúrneho domu (javisko) . Po postavení novej hasičskej zbrojnice, bola pridelená DHZ Pušovce Erena a striekačka PS8. V 60-tich rokoch zbor dostal striekačku DS – 16. V ďalších rokoch sa DHZ Pušovce  presťahoval do novovybudovanej hasičskej zbrojnice pri MNV, kde sídli aj v súčasnosti. V 80tich rokoch nám bola pridelená CAS 25 Škoda 706 RTHP s prívesom a PPS12

  „Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a  úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sú členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami“ – citované zo Štatútu dobrovoľnej požiarnej ochrany.

V súčasnosti Dhz Pušovce má 45 členov.

DHZ Pušovce riadi 7 členný výbor:

      Predseda: Ján Namešpetra

          Veliteľ: Lukáš Tkáč

     Tajomník:  Pavol Eliaš

        Strojník: Peter Mazúr

     Pokladník: Stanislav Ivanecký

   Preventivár: Martin Tkáč

Ref. mládeže: Matúš Šinglár