Navigácia

Obsah

Obecný úrad Pušovce

Vitajte na nových stránkach obce Pušovce

Pušovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti údolia východného prítoku Sekčova a Topli v nadmorskej výške okolo 330 m. n. m.

Obec má v súčasnosti 524 obyvateľov.

Adresa:                              Telefón:

Obecný úrad Pušovce     051 7997710

Pušovce 14                        +421902920912

082 14 Pušovce

Fax:                             e-mail:

0517997710            obecpusovce@gmail.com

Starosta obce: Ján Namešpetra

Telefón: +421911789088


 

Výzva Lesy SR  pre vlastníkov lesov tuVýzva LESY SR (1.13 MB)

 

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že 17.04.2021 bude testovať v kultúrnom dome od 8,00 hod. do 11,30 hod. , od 12,00 do 13,00 hod. prestávka, od 13,00 hod. do 14,00 hod. občanov obce Pušovce, od 14,00 hod. do 16,30 hod. občanov obce Čelovce a Proč. .

 

Od 01.04..2021 do 31.10.2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať elektronicky. O začatí asistovaného sčítania Vás budeme informovať na stránke obce a miestnym rozhlasom.  

Výpočet vytriedenia odpadu tu: Výpočet vytriedenia odpadu rok 2020 (14.64 kB)

O z n á m e n i e

Obecný úrad oznamuje občanom, že  z dôvodu pandemickej situácie obecný úrad je od 16.03.2021 do 04.04.2021 pre verejnosť zatvorený. Stránky budú vybavované od 8,00 hod. do 11,00 hod. po telefonickom dohovore na 0902920912 alebo 051/7997710.

 

Rekonštrukcia oddychovej zóny

Prostredníctvom rekonštrukcie multifunkčného ihriska oddychovej zóny je cieľom predkladaného projektu zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na ekonomický rozvoj vidieckych oblastí, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a rozvoj podnikania v podporených obciach. Kvalita života úzko súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj so zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka. Pre jej zvýšenie je potrebná dobrá dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov.

Cieľ predkladaného projektu je v súlade s hlavnými cieľmi PRV SR 2014-2020, ako aj s cieľmi opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry s súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.

Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Cieľom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce, čím sa posilní vybavenosť územia.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a rekonštrukcia oddychovej zóny bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.

Po zrealizovaní rekonštrukcie multifunkčného ihriska a oddychovej zóny sa zvýši kultúrny vzhľad obce a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

Plagát Oddychová zóna (209.03 kB)

Logo (22.49 kB)

Logo (25.29 kB)

 

Wifi pre Teba v obci Pušovce (1.57 MB)

Všetky potrebné informácie o odpadoch, triedení odpadov a harmonogram nájdete v časti Oznamy o nakladaní s kom. odpadom. Stojí to za pozornosť.  Nájdete tam aj leták o zbere, separácii a recyklácii použitých batérií a akumulátorov. 

Informácie GDPR tu: Informácie o ochrane osobných údajov

 

Dôležitý oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam Region. veterin. a potravin. správy

Registrácia 1 ošípanej

Oznam

prevádzka pohrebiska - usmernenie:

tu ku stiahnutiu