Navigácia

Obsah

Obecný úrad Pušovce

Vitajte na nových stránkach obce Pušovce

Pušovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti údolia východného prítoku Sekčova a Topli v nadmorskej výške okolo 330 m. n. m.

Obec má v súčasnosti 524 obyvateľov.

Adresa:                              Telefón:

Obecný úrad Pušovce     051 7997710

Pušovce 14                        +421902920912

082 14 Pušovce

Fax:                             e-mail:

0517997710            obecpusovce@gmail.com

Starosta obce: Ján Namešpetra

Telefón: +421911789088


 

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že 27.2.2021 bude testovať v kultúrnom dome od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,30 hod. občanov obce Pušovce a od  15,30 hod. do 16,30 hod. občanov obce Proč. Žiadame občanov, aby na testovanie chodili od 8,00 hod.  .

 

Od 15.2.2021 do 31.3.2021 má každý občan obce povinnosť sa elektronicky sčítať. Kto nemá možnosť sa sčítať alebo potrebuje pomoc nech sa nahlási na OcÚ do 10.3.2021.   Bude sčítaní od 1.4.2021. Elektronické sčítanie obyvateľstva tu: Elektronické sčítanie obyvateľstva  

Výpočet vytriedenia odpadu tu: Výpočet vytriedenia odpadu rok 2020 (14.64 kB)

O z n á m e n i e

Obecný úrad oznamuje občanom, že  z dôvodu pandemickej situácie obecný úrad je od 08.02.2021 do 14.03.2021 pre verejnosť zatvorený. Stránky budú vybavované od 8,00 hod. do 11,00 hod. po telefonickom dohovore na 0902920912 alebo 051/7997710.

 

Rekonštrukcia oddychovej zóny

Prostredníctvom rekonštrukcie multifunkčného ihriska oddychovej zóny je cieľom predkladaného projektu zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na ekonomický rozvoj vidieckych oblastí, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a rozvoj podnikania v podporených obciach. Kvalita života úzko súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj so zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka. Pre jej zvýšenie je potrebná dobrá dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov.Cieľ predkladaného projektu je v súlade s hlavnými cieľmi PRV SR 2014-2020, ako aj s cieľmi opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry s súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Cieľom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce, čím sa posilní vybavenosť územia.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a rekonštrukcia oddychovej zóny bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.

Samotné investície zlepšujúce kvalitu života (infraštruktúra, miestne služby) budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj a zároveň pozitívne ovplyvnia podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka.

Po zrealizovaní rekonštrukcie multifunkčného ihriska a oddychovej zóny sa zvýši kultúrny vzhľad obce a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

Predkladaný projekt je v súlade s cieľmi PRV SR 2014 – 2020 a je v súlade so stanovenými podmienkami oprávnenosti.

Plagát

Všetky potrebné informácie o odpadoch, triedení odpadov a harmonogram nájdete v časti Oznamy o nakladaní s kom. odpadom. Stojí to za pozornosť.  Nájdete tam aj leták o zbere, separácii a recyklácii použitých batérií a akumulátorov. 

Informácie GDPR tu: Informácie o ochrane osobných údajov

 

Dôležitý oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam Region. veterin. a potravin. správy

Registrácia 1 ošípanej

Oznam

prevádzka pohrebiska - usmernenie:

tu ku stiahnutiu