Navigácia

Obsah

Obecný úrad Pušovce

Vitajte na nových stránkach obce Pušovce

Pušovce ležia na južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti údolia východného prítoku Sekčova a Topli v nadmorskej výške okolo 330 m. n. m.

Obec má v súčasnosti 524 obyvateľov.

Adresa:                              Telefón:

Obecný úrad Pušovce     051 7997710

Pušovce 14                        +421902920912

082 14 Pušovce

Fax:                             e-mail:

0517997710            obecpusovce@gmail.com

Starosta obce: Ján Namešpetra

Telefón: +421911789088


 

OZNAM

Dňa 23.01.2021 bude testovanie na COVID 19 v kultúrnom dome od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Obedňnajšia prestávka je od 13,00 hod do 14,30 hod. Testovanie bude prebiehať ako v novembri podľa čísla domov. Počas testovania treba sledovať oznamy v miestnom rozhlase.

Približné časy:

8,00 hod. do 10,00 hod.  č. d. 5 - 31

10,00 hod. do 12,00 hod. č. d. 32 - 68

12,00 hod. do 12,35 hod. č. d. 69 - 77

14,30 hod. do 16,30 hod. č. d. 78 - 108

16,30 fod. do 18,30 hod. č. d. 110 - 131 

18,30 hod. do 19,35 hod. č. d. 133 - 164

 

O z n á m e n i e

Obecný úrad oznamuje občanom, že obecný úrad je od 04.01.2021 do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený. Stránky budú vybavované od 8,00 hod. do 11,00 hod. po telefonickom dohovore na 0902920912 alebo 051/7997710.

 

Rekonštrukcia oddychovej zóny

Prostredníctvom rekonštrukcie multifunkčného ihriska oddychovej zóny je cieľom predkladaného projektu zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na ekonomický rozvoj vidieckych oblastí, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť a rozvoj podnikania v podporených obciach. Kvalita života úzko súvisí s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj so zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka. Pre jej zvýšenie je potrebná dobrá dostupnosť miestnych služieb pre obyvateľov.Cieľ predkladaného projektu je v súlade s hlavnými cieľmi PRV SR 2014-2020, ako aj s cieľmi opatrenia 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry s súvisiacej infraštruktúry – aktivita 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.Prioritným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia prostredníctvom komplexnej úpravy. Cieľom predkladaného projektu je komplexná rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce, čím sa posilní vybavenosť územia.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a rekonštrukcia oddychovej zóny bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.

Samotné investície zlepšujúce kvalitu života (infraštruktúra, miestne služby) budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj a zároveň pozitívne ovplyvnia podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka.

Po zrealizovaní rekonštrukcie multifunkčného ihriska a oddychovej zóny sa zvýši kultúrny vzhľad obce a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

Predkladaný projekt je v súlade s cieľmi PRV SR 2014 – 2020 a je v súlade so stanovenými podmienkami oprávnenosti.

Plagát

Všetky potrebné informácie o odpadoch, triedení odpadov a harmonogram nájdete v časti Oznamy o nakladaní s kom. odpadom. Stojí to za pozornosť.  Nájdete tam aj leták o zbere, separácii a recyklácii použitých batérií a akumulátorov. 

Informácie GDPR tu: Informácie o ochrane osobných údajov

 

Výpočet vytriedeného KO tu: Výpočet vytriedenia KO za rok 2019

 

Dôležitý oznam pre chovateľov ošípaných

Oznam Region. veterin. a potravin. správy

Registrácia 1 ošípanej

Oznam

prevádzka pohrebiska - usmernenie:

tu ku stiahnutiu