Arrow

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 • a) starostu,
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • d) podľa osobitného zákona.10b)


(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 • a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 • b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 • c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 • d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 • e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 • f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 • g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 • h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 • i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 • j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.


(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 • a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • d) d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
 • e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • g) uznášať sa na nariadeniach,
 • h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Sviatok

Meniny má Albín

Zajtra má meniny Anežka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Natur-Pack

Natur pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:86
TÝŽDEŇ:496
CELKOM:387214

Zostaňte s nami v kontakte ...

 • 524

  obyvateľstvo

 • 1352

  1. písomná zmienka

 • 330m.n.m.

  nadmorská výška

 • ZŠ a MŠ

  ZŠ a MŠ

 • DHZ

  DHZ

 • Poľovnícke združenie

  Poľovnícke združenie

 • TJ Rozvoj Pušovce

  TJ Rozvoj Pušovce

 • Mikroregión Haľagoš

  Mikroregión Haľagoš